Թողարկված բաժնետոմսերի մասին

Թողարկված բաժնետոմսերի մասին

«Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲ Ընկերությունը առաջնային հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխում է անվանական ոչ փաստաթղթային «Ա» դասի հասարակ բաժնետոմսեր մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ • Բաժնետոմսերի քանակ`40,000,000 հատ • Մեկ բաժնետոմսի գին` 206 ՀՀ դրամ • Առաջարկի ընդհանուր ծավալ` 8,240,000,000 ՀՀ դրամ • Ձեռքբերման նվազագույն քանակ` 200 հատ • Ձեռքբերման նվազագույն ծավալ` 41,200 ՀՀ դրամ • Տեղաբաշխող` Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Ինչու՞ Team Telecom Armenia

Ինչու՞ Team Telecom Armenia

• 100% հայկական կապիտալով ընկերություն • Կայուն ֆինանասական աճ • Ավելի քան 100 տարվա պատմությամբ ընկերություն • Նորագույն տեխնոլոգիաների առաջամարտիկ • Միասնական, պրոֆեսիոնալ և նպատակներին հավատարիմ թիմ

Դարձի՛ր բաժնետեր հիմա

Դարձի՛ր բաժնետեր հիմա

Բաժնետոմսեր կարող ես ձեռք բերել` • MyAmeria հավելվածի MyInvest հարթակի միջոցով, • այցելելով Բանկի որևէ մասնաճյուղ և լրացնելով հայտ-հանձնարարականը • ուղարկելով լրացված հայտ-հանձնարարականի ձևը Ամերիաբանկի էլ. հասցեին` capitalmarkets@ameriabank.am:

Ներբեռնել MyAmeria

Դառնալ բաժնետեր

Լրացրու հայտը և ստացի՛ր հնարավորություն գնել «Տելեկոմ Արմենիա» ընկերության բաժնետոմսեր

Միանալ

Հաճախ տրվող հարցեր

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ի՞նչ է բաժնետոմսը:

Բաժնետոմս է համարվում այն արժեթուղթը, որը հավաստում է դրա տիրոջ (բաժնետիրոջ)` ընկերության շահույթից շահութաբաժնի ձևով մաս ստանալու և բաժնետիրական ընկերության կառավարմանը մասնակցելու իրավունքը:

Ո՞ւմ է ուղղված բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկը:

Առաջարկն ուղղված է ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց:

Ի՞նչ բաժնետոմս է առաջարկվում Ընկերության կողմից:

Ընկերությունն առաջարկում է նոր թողարկվող «Ա» դասի հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմսեր:

Ընկերությունը թողարկված ի՞նչ այլ բաժնետոմսեր ունի:

Ընկերությունը թողարկել է նաև «Բ» դասի հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմսեր, որոնք 100%-ով պատկանում են «Թիմ» ՓԲԸ-ին:

Ո՞րն է «Ա» և «Բ» դասի բաժնետոմսերի տարբերությունը:

Ընկերության «Ա» և «Բ» դասի հասարակ բաժնետոմսերը իրենց սեփականատերերին տալիս են միևնույն իրավունքները` բացառությամբ մեկ բաժնետոմսի գծով տրվող ձայնի իրավունքի: Առաջարկվող «Ա» դասի յուրաքանչյուր բաժնետոմս իր սեփականատիրոջը տրամադրում է 1 (մեկ) ձայնի իրավունք, իսկ «Բ» դասի յուրաքանչյուր բաժնետոմս՝ 10 (տասը) ձայնի իրավունք:

«Ա» դասի բաժնետոմսերի տեղաբաշխումից հետո որքա՞ն կկազմի «Ա» և «Բ» դասի բաժնետոմսերի մասնաբաժինը Ընկերության բաժնետիրական կապիտալում:

«Ա» դասի հասարակ բաժնետոմսերի ամբողջական ծավալի տեղաբաշխման դեպքում Ընկերության «Բ» դասի հասարակ բաժնետոմսերի սեփականատիրոջը բաժին կընկնի Ընկերության հասարակ բաժնետոմսերի 82.49%-ը, իսկ «Ա» դասի հասարակ բաժնետոմսերի սեփականատերերին՝ 17.51%-ը:

Հաշվի առնելով նաև բաժնետոմսերի յուրաքանչյուր դասի գծով տրվող ձայների քանակը` «Բ» դասի հասարակ բաժնետոմսերի սեփականատիրոջը բաժին կընկնի Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների քանակի 97.92%-ը, իսկ «Ա» դասի հասարակ բաժնետոմսերի սեփականատերերին՝ 2.08%-ը:

Կարո՞ղ եմ արդյոք ձեռք բերել «Բ» դասի բաժնետոմս:

Ոչ, առաջարկը վերաբերում է միայն «Ա» դասի բաժնետոմսերին:

Բաժնետոմսերը ձեռք բերելուց հետո ե՞րբ կկարողանամ իրացնել բաժնետոմսերից բխող իրավունքները (օրինակ՝ ստանալ շահութաբաժիններ և մասնակցել Ընկերության կառավարմանը):

Բաժնետոմսերից բխող իրավունքները հնարավոր կլինի իրացնել միայն տեղաբաշխման ավարտից հետո, երբ Թողարկողի կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունն արտացոլող կանոնադրությունը կգրացնվի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից:

Ի՞նչ եկամուտներ կարող եմ ստանալ Բաժնետոմսերից:

Ներդրողները բաժնետոմսերից եկամուտներ կարող են ստանալ կամ շահութաբաժնի տեսքով կամ ավելի բարձր գնով վաճառելու (օտարելու) դեպքում:

Առաջարկվող «Ա» դասի բաժնետոմս ձեռք բերելու դեպքում որքա՞ն շահութաբաժին կստանա բաժնետոմսի սեփականատերը:

ՀՀ օրենսդրության համաձայն` հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինների վճարումներն Ընկերության կողմից չեն կարող երաշխավորվել: Բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժնի վճարման հարցերը կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության կանոնադրությամբ: Ընկերությունը կարող է որոշում կայացնել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին:

Արդյոք կկարողանա՞մ ավելի բարձր գնով վաճառել բաժնետոմսերը:

Բաժնետոմսերի գինը կախված է բաժնետոմսերի նկատմամբ շուկայական առաջարկից և պահանջարկից: Բաժնետոմսերի գինը կարող է բարձրանալ կամ իջնել՝ ներդրողի համար առաջացնելով օգուտ կամ վնաս:

Արդյոք բաժնետոմսերից ստացվող եկամուտները ենթակա՞ են հարկման:

Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կողմից ստացվող շահութաբաժինները ենթակա չեն շահութահարկով հարկման:

Ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները ցուցակված բաժնետոմսերից ստացվող շահութաբաժինների, ինչպես նաև նշյալ բաժնետոմսերի օտարումից ստացվող եկամուտների մասով ազատվում են շահութահարկի վճարումից:

Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց կողմից բաժնետոմսերի օտարումից ստացվող եկամուտը ենթակա չէ հարկման, ինչպես նաև ցուցակված բաժնետոմսերից ստացվող շահութաբաժինները ազատվում են եկամտային հարկից:

Ինչպե՞ս կկարողանամ մասնակցել Ընկերության կառավարմանը:

Բաժնետերերը կարող են մասնակցել Ընկերության կառավարմանը բաժնետերերի ընդհանուր ժողովներին մասնակցության միջոցով:

Ընկերությունը յուրաքանչյուր տարի գումարում է բաժնետերերի մեկ ընդհանուր տարեկան ժողով։ Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովներից բացի, Ընկերության մյուս բոլոր ընդհանուր ժողովները համարվում են արտահերթ։ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

Ընկերության բաժնետերերն Ընկերության ընդհանուր ժողովում մասնակցելու իրենց իրավունքը կարող են իրականացնել անձամբ կամ լիազորված ներկայացուցչի միջոցով:

Որտե՞ղ կարող եմ ամբողջական տեղեկատվություն ստանալ Ընկերության և առաջարկվող բաժնետոմսերի վերաբերյալ:

Ընկերության և առաջարկվող բաժնետոմսերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է բաժնետոմսերի թողարկման Ազդագրով, որը հասանելի է «Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ և «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ պաշտոնական կայքէջերում:

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ինչպե՞ս կարող եմ ձեռք բերել առաջարկվող բաժնետոմսերը:

Բաժնետոմսերի վաճառքն իրականացվում է տեղաբաշխողի` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից: Բաժնետոմսերի ձեռքբերման հնարավոր տարբերակներն են.

Օնլայն եղանակով`

Ամերիաբանկի MyAmeria հավելվածի MyInvest հարթակի միջոցով բաժնետոմսերի ձեռքբերման էլեկտրոնային հայտ ներկայացնելու միջոցով:

Ամերիաբանկի Ինտերնետ բանկինգ համակարգով հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելու միջոցով:

Առձեռն` այցելելով Ամերիաբանկի որևէ մասնաճյուղ[1] և հաճախորդի մենեջերների միջոցով լրացնելով բաժնետոմսերի ձեռքբերման հայտը:

Բաժնետոմսերի ձեռքբերման հայտի ձևը լրացված ուղարկելով Ամերիաբանկի համապատասխան էլ. հասցեին` capitalmarkets@ameriabank.am:


Բաժնետոմսերը ձեռք բերելու համար արդյոք անհրաժե՞շտ է դառնալ Ամերիաբանկի հաճախորդ:

Ոչ, սակայն MyInvest հարթակի միջոցով էլեկտրոնային հայտ ներկայացնել կարող են միայն Ամերիաբանկի` ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդները:

Ինչպե՞ս կարող եմ դառնալ Ամերիաբանկի հաճախորդ:

Ամերիաբանկի որևէ մասնաճյուղում:

Ֆիզիկական անձինք կարող

են բանկային հաշիվ բացել և հաճախորդ դառնալ նաև առցանց` https://smart-apply.ameriabank.am/

Բանկային հաշվից բացի, ի՞նչ այլ հաշիվ պետք է ունենա ներդրողը:

Բաժնետոմսերի ձեռքբերման նպատակով ներդրողը պետք է ունենա նաև արժեթղթերի հաշիվ:

Ամերիաբանկի MyInvest հարթակի միջոցով բաժնետոմսերի ձեռքբերման էլեկտրոնային հայտ ներկայացնող ներդրողները հնարավորություն ունեն բացելու արժեթղթերի հաշիվն առցանց եղանակով:

Արդյոք կա՞ հաշվի բացման վճար:

Ամերիաբանկում բանկային հաշվի բացումն օնլայն եղանակով ու սպասարկումն անվճար է, սակայն արժեթղթերի հաշիվ բացելու դեպքում գործում է տարեկան 5,000 ՀՀ դրամ արժեթղթերի (դեպո) հաշվի սպասարկման վճար:

Թողարկողը կկրի արժեթղթերի (դեպո) հաշվի սպասարկման վճարի գծով 1 տարվա ծախսերը ֆիզիկական անձ այն ներդրողների համար, որոնք Բաժնետոմսերը ձեռք բերելու նպատակով կբացեն արժեթղթերի հաշիվ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ արժեթղթերի պահառության ծառայությունների ներքո:

Ամերիաբանկից բացի, այլ լիցենզավորված ընկերության մոտ բանկային և/կամ արժեթղթերի հաշվի բացման նետ կապված վճարների առկայության մասին տեղեկատվություն ներդրողները կարող են ստանալ տվյալ ընկերություններից:

Արդյոք բաժտնետոմսեր ձեռք բերելիս առկա՞ են այլ ծախսեր:

Տեղաբաշխման ժամանակ բաժնետոմսերը ձեռք բերող անձանցից հավելյալ ծախսեր և հարկեր չեն գանձվելու: Եթե ներդրողը բաժնետոմսերի ձեռքբերումը իրականացնելու է իր բրոքերային ընկերության միջոցով, ապա վճարման գործընթացի մանրամասները պետք է հստակեցնի իրեն սպասարկող բրոքերային ընկերության հետ:

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԱՍԻՆ

Կարո՞ղ եմ վաճառել բաժնետոմսերը:

Բաժնետոմսերը հնարավոր է վաճառել Հայաստանի ֆոնդային բորսայում դրանց ցուցակումից և առևտրին թույլատրումից հետո:

Ե՞րբ կցուցակվեն բաժնետոմսերը:

Բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ավարտից հետո` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Ընկերությունը կդիմի «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ին բաժնետոմսերի ցուցակման և առևտրին թույլատրման նպատակով: Տեղաբաշխողի գնահատմամբ բաժնետոմսերը կցուցակվեն տեղաբաշխման ավարտից հետո` 1 ամսվա ընթացքում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ բորսայում բաժնետոմսերով առուվաճառք իրականացնելու համար:

Բորսայում բաժնետոմսերով գործարք իրականացնելու համար ներդրողը պետք է օգտվի բրոքերային ծառայությունից: Բրոքերային ծառայությունները մատուցվում են տեղական մի շարք բանկերի և ներդրումային ընկերությունների կողմից:
Ամերիաբանկի բրոքերային ծառայություններից օգտվող ֆիզիկական անձինք կարող են բորսայում բաժնետոմսերով գործարք իրականացնել առցանց՝ MyInvest հարթակի միջոցով:

Ի՞նչ ծախսեր են առաջանում Բորսայում բաժնետոմսերով գործարք իրականացնելիս:

Բաժնետոմսերով գործարք իրականացնելիս կիրառվում է բորսայական միջնորդավճար, որը կազմում է գործարքի 0.1%-ը :
Բորսայական միջնորդավճարից զատ, բրոքերի կողմից կարող է կիրառվել հավելյալ միջնորդավճար, որի մասին ներդրողը կարող է տեղեկանալ իր բրոքերից: Ամերիաբանկի կողմից բորսայական գործարքների համար կիրառվում է բրոքերային միջնորդավճար՝ 0.1% գործարքի արժեքից, նվազագույնը` 2,000 ՀՀ դրամ: